Редовни професори (во пензија)

© 2018. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.