Следни испити

30.08.2018  09:00

Етнолошка музеологија

Етнологија на Македонци - етнички процеси

Теренска етнологија IV

Антропологија на социјализам и постсоцијализам

31.08.2018  11:00

Етнологија на свет I

Етнолошки и антрополошки теории

Антропологија на етничност

Теренска етнологија III

Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Етнологија на Азија

Етнологија на Африка

Етнологија на Австралија и Океанија

Етнологија на Албанците во Македонија

Социјална култура на балкански народи и етнички заедници

Историја на етнологијата во Македонија

13.09.2018  09:00

Политичка антропологија

Антропологија на популарна култура

Антропологија на културно наследство

18.09.2018  11:00

Етнологија на свет I

Етнолошки и антрополошки теории

Антропологија на етничност

Теренска етнологија III

Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Етнологија на Азија

Етнологија на Африка

Етнологија на Австралија и Океанија

Етнологија на Албанците во Македонија

Социјална култура на балкански народи и етнички заедници

Историја на етнологијата во Македонија

<< претходно | | следно >>
© 2018. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.