Прв циклус (додипломски студии)

Етнологија и антропологија

 

Стручен академски назив: дипломиран етнолог и антрополог  
Научно подрачје и поле: општествено и хуманистичко, етнологија и антропологија  
Обем и организација на студиската програма: осум семестри (4 години)
Вкупен број кредити: 240 
Целосната програма за I циклус студии по етнологија и антропологија


Студиската програма по етнологија и антропологија се состои од 4 години (8 семестри) со што студентите добиваат 240 кредити (EKTС). Професионалната титула по завршување на првиот циклус студии и одбраната на дипломската работа е дипломиран етнолог и антрополог.

Овие додипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VII/1 степен образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. втор циклус студии во различни области (модули) на етнологијата и антропологија.

Подолу се наведени поважните информации за студиската програма. За подетални податоци, преземете го елаборатот за студиската програма.

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата, редовни студенти со кофинансирање и вонредни студенти на Институтот за етнологија и антропологија.

Услови за запишување

Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука на Република Македонија.

Право на запишување на прв циклус студии на Институтот за етнологија и антропологија имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура. Право на запишување на прв циклус студии на Институтот имаат и кандидати кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено стручно средно образование со четиригодишно траење. Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.

Листата на задолжителни предмети за студиите по етнологија и антропологија е дадена во следните табели (П - предавања, Т - теориски вежби, Л - лабораториски вежби):

Код на

предметот

Предмет П  Т  Л Кредити
  I семестар        
ЕА 001
Вовед во етнологија и антропологија
2 2 0 6
EA 002
Етнологија на свет I 2 2 0 6
ЕА 003 Историска антропологија 2 2 0 6
  Изборен предмет 2 2 0 4
  Изборен предмет 2 2 0 4
  Изборен предмет 2 2 0 4
  II семестар        
EA 004 Етнологија на свет II  2 2 0 6
EA 005 Вовед во методологија на етнолошки и антрополошки истражувања 2 2 0 6
ЕА 006 Антропологија на фолклорот 2 2 0 6
ЕА 007 Теренска етнологија I 2 0 2 4
  Изборен предмет 2 2 0 4
  Изборен предмет 2 2 0 4
  III семестар        
ЕА 008 Социокултурна антропологија 2 2 0 6
ЕА 009 Етнолошки и антрополошки теории 2 2 0 6
ЕА 010 Антропологија на миграции 2 2 0 6
  Изборен предмет 2 2 0 4
  Изборен предмет 2 2 0 4
  Изборен предмет 2 2 0 4
  IV семестар        
ЕА 011 Визуелна антропологија 2 2 0 6
ЕА 012 Етнологија и антропологија на Балканот 2 2 0 6
ЕА 013 Етнолошка музеологија 2 2 0 6
ЕА 014 Теренска етнологија II 2 0 2 4
  Изборен предмет 2 2 0 4
  Изборен предмет 2 2 0 4
  V семестар        
ЕА 015 Антропологија на пол и род 2 2 0 6
ЕА 016 Етнологија на Македонци - етнички процеси 2 2 0 6
ЕА 017 Етнологија на Македонци - материјална култура 2 2 0 6
  Изборен предмет 2 2 0 4
  Изборен предмет 2 2 0 4
  Изборен предмет 2 2 0 4
  VI семестар        
ЕА 018 Етнологија на Македонци - социјална култура 2 2 0 6
ЕА 019 Економска антропологија 2 2 0 6
ЕА 020 Антропологија на етничност 2 2 0 6
ЕА 021 Теренска етнологија III 2 0 2 4
  Изборен предмет 2 2 0 4
  Изборен предмет 2 2 0 4
  VII семестар        
ЕА 022

Антропологија на религија

2 2 0 6
ЕА 023 Урбана етнологија и антропологија 2 2 0 6
ЕА 024 Политичка антропологија 2 2 0 6
  Изборен предмет 2 2 0 4
  Изборен предмет 2 2 0 4
  Изборен предмет 2 2 0 4
  VIII семестар        
ЕА 025 Етнологија на Македонци - духовна култура 2 2 0 6
ЕА 026 Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања 2 2 0 6
ЕА 027 Теренска етнологија IV 2 0 2 4
  Изборен предмет 2 2 0 4
  Дипломска работа       10
           
  Листа на изборни предмети (ИЕА)  П Т С. Кредити
ЕА 030 Историја на етнологијата во Македонија 2 2 З 4
ЕА 031 Физичка антропологија за етнолози 2 2 З 4
ЕА 032 Етнологија на Азија 2 2 З 4
ЕА 033 Етнологија на Африка 2 2 З 4
ЕА 034 Етнологија на Кина 2 2 З 4
ЕА 035 Духовна култура на балкански народи и етнички заедници 2 2 З 4
ЕА 036 Антропологија на популарна култура 2 2 З 4
ЕА 037 Културен идентитет на Македонците со исламска религија 2 2 З 4
ЕА 038 Историја на македонскиот јазик со дијалектологија 2 2 З 4
ЕА 039 Семиологија и симболички системи 2 2 З 4
ЕА 040 Антропологија на културно наследство 2 2 З 4
ЕА 041 Етнологија на Европа 2 2 Л 4
ЕА 042 Етнологија на Америка 2 2 Л 4
ЕА 043 Етнологија на Австралија и Океанија 2 2 Л 4
ЕА 044 Социјална култура на балкански народи и етнички заедници 2 2 Л 4
ЕА 045 Материјална култура на балкански народи и етнички заедници 2 2 Л 4
ЕА 046 Применета антропологија 2 2 Л 4
ЕА 047 Етнологија на Албанците во Македонија 2 2 Л 4
ЕА 048 Етнологија на Власите во Македонија 2 2 Л 4
ЕА 049 Антропологија на социјализам и постсоцијализам 2 2 Л 4
ЕА 050 Антропологија на туризам 2 2 Л 4
ЕА 051 Етнокултурен идентитет на македонската дијаспора 2 2 Л 4
  Семинари        
ЕА 052 Семинар од Социјална култура на балкански народи и етнички заедници 2 0 Л 4
ЕА 053 Семинар од Материјална култура на балкански народи и етнички заедници 2 0 З 4
ЕА 054 Семинар од Духовна култуа на балкански народи и етнички заедници 2 0 Л 4
ЕА 055 Семинар од Материјална култура на Македонци 2 0 Л 4
ЕА 056 Семинар од Социјална култура на Македонци 2 0 Л 4
ЕА 057 Семинар од Духовна култура на Македонци 2 0 Л 4
ЕА 058 Семинар од Политичка антропологија 2 0 З 4
ЕА 059 Семинар од Антропологија на популарна култура 2 0 З 4
ЕА 060 Семинар од Антропологија на религија 2 0 З 4
ЕА 061 Семинар од Антропологија на фолклор 2 0 З 4
ЕА 062 Семинар од Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања 2 0 Л 4
ЕА 063 Семинар од Семиологија и симболички системи 2 0 З 4
ЕА 064 Семинар од Антропологија на пол и род 2 0 З 4

© 2018. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.