Постдипломски студии

Стручен академски назив: магистер по етнологија и антропологија
Раководител на постдипломските студии: проф. д-р Мирјана Мирчевска
Е-маил: miramir@pmf.ukim.mk
Научно подрачје и поле: општествено и хуманистичко, етнологија и антропологија
Обем и организација на студиската програма: два семестри
Вкупен број кредити: 60
Целосната програма за II циклус студии по етнологија и антропологија

 

Студиската програма на вториот циклус академски студии по етнологија и антропологија е едногодишна академска програма, во обем од 60 ЕКТС, наменетa за едукација и оспособување на студентите за научно-истражувачка и стручна работа од областа на етнологијата и антропологијата. По завршување на студиската програма студентите се стекнуваат со академско звање Магистер по етнологија и антропологија и имаат интегрирани знаења неопходни за научно-истражувачка и стручна работа во областа на етнологијата и антропологија. 

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти на студиите со самофинансирање. Школарината изнесува 1.500 € (во денарска противредност според средниот девизен курс на НБРМ). Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд.

Услови за запишување

Условите и критериумите на конкурсите за запишување на студентите на студиите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука на Репблика Македонија. На студиите од вториот циклус на Институтот за етнологија и антропологија може да се запишуваат лица со завршен прв циклус студии (со минимум 240 кредити).

Заради стручно и научно профилирање на студентите во одредени специјалности или потесни научноистражувачки полиња, предвидени се повеќе модули на студирање кои се тематски и проблемски определени. Модулите се еднакви за сите насоки на студирање. 

Модул 1: Етнологија и антропологија на митот и религијата 

 

 

 

I семестар 

Столб на модулот

Број на часови

Кредити

1. Етнологија на Македонија

задолжителен

30

6

2. Етнологија и антропологија на митот и религијата

гл. модулен предмет

30

6

3. Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

пом. модулен предмет

30

6

4.

изборен предмет I

30

6

5.

изборен предмет II

30

6

II семестар

 

150

30

6. Магистерска работа

 

150

30

ВКУПНО

 

300

60

 

Модул 2: Политичка и економска антропологија

 

 

 

I семестар

Столб на модулот

Број на часови

Кредити

1. Етнологија на Македонија

задолжителен

30

6

2. Политичка и економска антропологија

гл. модулен предмет

30

6

3. Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

пом. модулен предмет

30

6

4.

изборен предмет I

30

6

5.

изборен предмет II

30

6

II семестар

 

150

30

6. Магистерска работа

 

150

30

ВКУПНО

 

300

60

 

Модул 3: Етнологија и антропологија на материјалната култура

 

 

 

I семестар

Столб на модулот

Број на часови

Кредити

1. Етнологија на Македонија

задолжителен

30

6

2. Етнологија и антропологија на материјалната култура

гл. модулен предмет

30

6

3. Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

пом. модулен предмет

30

6

4.

изборен предмет I

30

6

5.

изборен предмет II

30

6

II семестар

 

150

30

6. Магистерска работа

 

150

30

ВКУПНО

 

300

60

 

Модул 4: Етнологија и антропологија на пол/род, семејство и сродство

 

 

 

I семестар

Столб на модулот

Број на часови

Кредити

1. Етнологија на Македонија

задолжителен

30

6

2. Етнологија и антропологија на пол/род, семејство и сродство

гл. модулен предмет

30

6

3. Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

пом. модулен предмет

30

6

4.

изборен предмет I

30

6

5.

изборен предмет II

30

6

II семестар

 

150

30

6. Магистерска работа

 

150

30

ВКУПНО

 

300

60

 

Модул 5: Етнологија и антропологија на идентитет, етничност и етнички процеси

 

 

 

I семестар

Столб на модулот

Број на часови

Кредити

1. Етнологија на Македонија

задолжителен

30

6

2. Етнологија и антропологија на идентитет, етничност и етнички процеси

гл. модулен предмет

30

6

3. Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

пом. модулен предмет

30

6

4.

изборен предмет I

30

6

5.

изборен предмет II

30

6

II семестар

 

150

30

6. Магистерска работа

 

150

30

ВКУПНО

 

300

60

 

 

 

 

 

Модул 6: Применета антропологија и антропологија на туризмот

 

 

 

I семестар

Столб на модулот

Број на часови

Кредити

1. Етнологија на Македонија

задолжителен

30

6

2. Применета антропологија и антропологија на туризмот

гл. модулен предмет

30

6

3. Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

пом. модулен предмет

30

6

4.

изборен предмет I

30

6

5.

изборен предмет II

30

6

II семестар

 

150

30

6. Магистерска работа

 

150

30

ВКУПНО

 

300

60

 

Модул 7: Етнологија и антропологија на културното наследство

 

 

 

I семестар

Столб на модулот

Број на часови

Кредити

1. Етнологија на Македонија

задолжителен

30

6

2. Етнологија и антропологија на културното наследство

гл. модулен предмет

30

6

3. Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

пом. модулен предмет

30

6

4.

изборен предмет I

30

6

5.

изборен предмет II

30

6

II семестар

 

150

30

6. Магистерска работа

 

150

30

ВКУПНО

 

300

60

 

Модул 8: Антропологија на фолклорот

 

 

 

I семестар

Столб на модулот

Број на часови

Кредити

1. Етнологија на Македонија

задолжителен

30

6

2. Антропологија на фолклорот

гл. модулен предмет

30

6

3. Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

пом. модулен предмет

30

6

4.

изборен предмет I

30

6

5.

изборен предмет II

30

6

II семестар

 

150

30

6. Магистерска работа

 

150

30

ВКУПНО

 

300

60

 

Код  

Листа на изборни предмети

Кредити 

ЕА II 011

Митологија и религија на старите Словени

6

ЕА II 012

Старобалкански митологии, религии и култови

6

ЕА II 013

Политичка антропологија на социјализмот и постсоцијализмот

6

ЕА II 014

Економска антропологија на социјализам и постсоцијализам

6

ЕА II 015

Етнологија и антропологија на материјалната култура во балкански контекст

6

ЕА II 016

Етнологија и антропологија на облека

6

ЕА II 017

Семејни заедници и сроднички односи во Македонија и на Балканот

6

ЕА II 018

Антропологија на сексуалностa

6

ЕА II 019

Етнички идентитет/и во балкански контекст

6

ЕА II 020

Теории на идентитет

6

ЕА II 021

Антропологија на алтернативен туризам

6

ЕА II 022

Антропологија на граѓански културен активизам

6

ЕА II 025

Современ фолклор

6

ЕА II 026

Фолклор на групи и етнички заедници

6

ЕА II 027

Управување со идентитетот на културното наследство

6

ЕА II 028

Маркетинг на културното наследство

6

ЕА II 029

Етнички и религиски заедници во Македонија

6Следни испити

Септември/Октомври
П В С Ч П С Н
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2017. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.