Додипломски студии

Стручен академски назив: дипломиран етнолог и антрополог

Научно подрачје и поле: општествено и хуманистичко, етнологија и антропологија
Обем и организација на студиската програма: осум семестри (4 години)
Вкупен број кредити: 240 
 Целосната програма за I циклус студии по етнологија и антропологија

 

Студиската програма по етнологија и антропологија се состои од 4 години (8 семестри) со што студентите добиваат 240 кредити (EKTС). Професионалната титула по завршување на првиот циклус студии и одбраната на дипломската работа е дипломиран етнолог и антрополог.

Овие додипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VII/1 степен образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. втор циклус студии во различни области (модули) на етнологијата и антропологија. Подолу се наведени поважните информации за студиската програма. За подетални податоци, преземете го елаборатот за студиската програма.

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата, редовни студенти со кофинансирање и вонредни студенти на Институтот за етнологија и антропологија.

Услови за запишување

Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука. Право на запишување на прв циклус студии (прв циклус на универзитетски и на стручни студии) на Институтот за етнологија и антропологија имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура. Право на запишување на прв циклус студии на Институтот имаат и кандидати кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено стручно средно образование со четиригодишно траење. Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.

 

Прв семестар

 

 

 

Предмети

Фонд

Кредити

EA 001

1. Вовед во етнологија и антропологија

2+2

6

EA 002

2. Етнологија на свет I

2+2

6

EA 003

3. Историска антропологија

2+2

6

 

4. Изборен предмет (од листа на единицата)

2+2

4

 

5. Изборен предмет (од листа на единицата)

2+2

4

 

6. Изборен предмет (од листа на УКИМ)

2+2

4

 

Збир

12+12

30

 

 

24

 

 

 

Втор семестар

 

 

 

Предмети

Фонд

Кредити

EA 004

1. Етнологија на свет II

2+2

6

EA 005

2. Вовед во методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

2+2

6

EA 006

3. Антропологија на фолклор

2+2

6

EA 007

4. Теренска етнологија I

2+2

4

 

5. Изборен предмет (од листа на единицата)

2+2

4

 

6. Изборен предмет (од листа на УКИМ)

2+2

4

 

Збир

12+12

30

 

 

24

 

 

 

Трет семестар

 

 

 

Предмети

Фонд

Кредити

EA 008

1. Социокултурна антропологија

2+2

6

EA 009

2. Етнолошки и антрополошки теории

2+2

6

EA 010

3. Антропологија на миграции

2+2

6

 

4. Изборен предмет (од листа на единицата)

2+2

4

 

5. Изборен предмет (од листа на единицата)

2+2

4

 

6. Изборен предмет (од листа на УКИМ)

2+2

4

 

Збир

12+12

30

 

 

24

 

 

 

Четврти семестар

 

 

 

Предмети

Фонд

Кредити

EA 011

1. Визуелна антропологија

2+2

6

EA 012

2. Етнологија и антропологија на Балканот

2+2

6

EA 013

3. Етнолошка музеологија

2+2

6

EA 014

4. Теренска етнологија II

2+2

4

 

5. Изборен предмет (од листа на единицата)

2+2

4

 

6. Изборен предмет (од листа на УКИМ)

2+2

4

 

Збир

12+12

30

 

 

24

 

 

 

Петти семестар

 

 

 

Предмети

Фонд

Кредити

EA 015

1. Антропологија на пол и род

2+2

6

EA 016

2. Етнологија на Македонци - етнички процеси

2+2

6

EA 017

3. Етнологија на Македонци - материјална култура

2+2

6

 

4. Изборен предмет (од листа на единицата)

2+2

4

 

5. Изборен предмет (од листа на единицата)

2+2

4

 

6. Изборен предмет (од листа на УКИМ)

2+2

4

 

Збир

12+12

30

 

 

24

 

 

 

Шести семестар

 

 

 

Предмети

Фонд

Кредити

EA 018

1. Етнологија на Македонци - социјална култура

2+2

6

EA 019

2. Економска антропологија

2+2

6

EA 020

3. Антропологија на етничност

2+2

6

EA 021

4. Теренска етнологија 3

2+2

4

 

5. Изборен предмет (од листа на единицата)

2+2

4

 

6. Изборен предмет / Волонтирање во институција во траење од еден месец

2+2

4

 

Збир

12+12

30

 

 

24

 

 

 

Седми семестар

 

 

 

Предмети

Фонд

Кредити

EA 022

1. Антропологија на религијата

2+2

6

EA 023

2. Урбана етнологија и антропологија

2+2

6

EA 024

3. Политичка антропологија

2+2

6

 

4. Изборен предмет (од листа на единицата)

2+2

4

 

5. Изборен предмет (од листа на единицата)

2+2

4

 

6. Изборен предмет / семинар (од листа на единицата)

2+2

4

 

Збир

12+12

30

 

 

30

 

 

 

Осми семестар

 

 

 

Предмети

Фонд

Кредити

EA 025

1. Етнологија на Македонци - духовна култура

2+2

6

EA 026

2. Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

2+2

6

EA 027

3. Теренска етнологија 4

2+2

4

 

4. Изборен предмет / семинар (од листа на единицата)

2+2

4

 

5. Дипломска работа

0+10

10

 

Збир

26

30

 

Целосен збир при завршувањето на студиите

 

240

 

 

ЛИСТА НА СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ НА УКИМ (Листа на изборни предмети од општообразовен карактер од доментот на етнологијата и антропологијата)

 

 

 

 

Предмети

Семестар

Фонд

Кредити

EA 029

1. Народна религија и митологија на Македонците

Зимски

2+2

4

EA 012

2. Етнологија и антропологија на Балкан

Зимски

2+2

4

EA 022

3. Антропологија на религијата

Зимски

2+2

4

EA 028

4. Етнологија и антропологија на Македонија

Летен

2+2

4

EA 006

5. Антропологија на фолклор

летен

2+2

4

 

 

Листа на изборни предмети на Институтот за етнологија и антропологија

 

 

 

 

Предмети

Семестар

Фонд

Кредити

EA 030

1. Историја на етнологијата во Македонија

Зимски

2+2

4

ЕА 031

2. Физичка антропологија за етнолози

Зимски

2+2

4

ЕА 032

3. Етнологија на Азија

Зимски

2+2

4

ЕА 033

4. Етнологија на Африка

Зимски

2+2

4

ЕА 034

5. Етнологија на Кина

Зимски

2+2

4

ЕА 035

6. Духовна култура на балкански народи и етнички заедници

Зимски

2+2

4

ЕА 036

7. Антропологија на популарна култура

Зимски

2+2

4

ЕА 037

8. Културен идентитет на Македонците со исламска религија

Зимски

2+2

4

ЕА 038

9. Историја на македонскиот јазик со дијалектологија

Зимски

2+2

4

ЕА 039

10. Семиологија и симболички системи

Зимски

2+2

4

ЕА 040

11. Антропологија на културно наследство

Зимски

2+2

4

ЕА 041

12. Етнологија на Европа

Летен

2+2

4

ЕА 042

13. Етнологија на Америка

Летен

2+2

4

ЕА 043

14. Етнологија на Австралија и Океанија

Летен

2+2

4

ЕА 044

15. Социјална култура на балкан. народи и етнички заед.

Летен

2+2

4

ЕА 045

16. Материјална култура на балкан. народи и етнички заед.

Летен

2+2

4

ЕА 046

17. Применета антропологија

Летен

2+2

4

ЕА 047

18. Етнологија на Албанците во Македонија

Летен

2+2

4

ЕА 048

19. Етнологија на Власите во Македонија

Летен

2+2

4

ЕА 049

20. Антропологија на социјализам и постсоцијализам

Летен

2+2

4

ЕА 050

21. Антропологија на туризмот

Летен

2+2

4

ЕА 051

22. Етнокултурен идентитет на македонската дијаспора

Летен

2+2

4

 

 

Листа на семинари

 

 

 

 

Семинари

Семестар

Фонд

Кредити

EA 052

1. Семинар од Социјална култура на балкански народи и етнички заедници

Летен

2

4

EA 053

2. Семинар од Материјална култура на балкански народи и етнички заедници

Летен

2

4

EA 054

3. Семинар од Духовна култура на балкански народи и етнички заедници

Зимски

2

4

EA 055

4. Семинар од Материјална култура на Македонци

Зимски

2

4

EA 056

5. Семинар од Социјална култура на Македонци

Летен

2

4

ЕА 057

6. Семинар од Духовна култура на Македонци

Летен

2

4

ЕА 058

7. Семинар од Политичка антропологија

Зимски

2

4

ЕА 059

8. Семинар од Антропологија на популарна култура

Зимски

2

4

ЕА 060

9. Семинар од Антропологија на религијата

Зимски

2

4

ЕА 061

10. Семинар од Антропологија на фолклорот

Летен

2

4

ЕА 062

11. Семинар од Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Летен

2

4

ЕА 063

12. Семинар од Семиологија и симболички системи

Зимски

2

4

ЕА 064

13. Семинар од Антропологија на пол и род

Зимски

2

4

 Следни испити

Септември/Октомври
П В С Ч П С Н
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2017. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.