Резултати од испити одржани пред 14.09.2011

Најновите резултати можете да ги погледнете на следниот линк

© 2021. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.