Следни испити

08.06.2023  09:00

Етнолошка музеологија

ИЕА - слушална 17.

Етнологија на Македонци - етнички процеси

ИЕА - слушална 17.

Теренска етнологија IV

ИЕА - слушална 17.

Антропологија на популарна култура

ИЕА - слушална 17.

Антропологија на културно наследство

ИЕА - слушална 17.

Етнологија и антропологија на Америка

ИЕА - слушална 17.

Антропологија на социјализам и постсоцијализам

ИЕА - слушална 17.

Етнологија и антропологија на Македонија I

ИЕА - слушална 17.

09.06.2023  10:00

Вовед во етнологија и антропологија

Антропологија на религијата

Етнологија на Македонци - духовна култура

12.06.2023  10:00

Визуелна антропологија

Сите испити кај проф. Виктор Трајановски

13.06.2023  11:00

Антропологија на етничност

Сите предмети кај Ана Ашталковска Гајтаноска.

16.06.2023  10:00

Eтнографско пишување

Сите испити кај проф. Јакимовска (плус внесување потписи и оценки од колоквиуми)

20.06.2023  09:00

Социокултурна антропологија

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот се однесува на предметот ЕАТII.

Етнологија и антропологија на Балканот

Економска антропологија

Етнологија на Азија

Етнологија на Кина

Етнологија на Власите во Македонија

Aнтропологија на сексуалност

Ангажирана антропологија

26.06.2023  10:00

Визуелна антропологија

Сите испити кај проф. Виктор Трајановски

27.06.2023  11:00

Антропологија на етничност

Сите предмети кај Ана Ашталковска Гајтаноска

29.06.2023  09:00

Етнолошка музеологија

ИЕА - слушална 17.

Етнологија на Македонци - етнички процеси

ИЕА - слушална 17.

Теренска етнологија IV

ИЕА - слушална 17.

Антропологија на популарна култура

ИЕА - слушална 17.

Антропологија на културно наследство

ИЕА - слушална 17.

Етнологија и антропологија на Америка

ИЕА - слушална 17.

Антропологија на социјализам и постсоцијализам

ИЕА - слушална 17.

Етнологија и антропологија на Македонија I

ИЕА - слушална 17.

04.07.2023  09:00

Социокултурна антропологија

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот се однесува на предметот ЕАТII.

Етнологија и антропологија на Балканот

Економска антропологија

Етнологија на Азија

Етнологија на Кина

Етнологија на Власите во Македонија

Aнтропологија на сексуалност

Ангажирана антропологија

07.07.2023  10:00

Вовед во етнологија и антропологија

Антропологија на религијата

Етнологија на Македонци - духовна култура

<< претходно | | следно >>
© 2023. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.