Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Македонија, Природно-математички факултет

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

 

Вработени

Д-р Даворин Трпески, доцент - Раководител на Институтот

Термини за консултации: среда (10-11) и четврток (11-12)

Полиња на истражување: Национализам и националистички дискурси; Теории за идентитетот; Антропологија на културно наследство; Антропологија на кибер - простор и етнографија во мрежа; Глобализација и етничност (по примерите на Македонија и на Балканот).

Предмети: Политичка антропологија; Економска антропологија; Антропологија на културно наследство; Антропологија на популарна култура, Етнолошка музеологија; Антропологија на социјализам и постсоцијализам, Антропологија на туризам, Етнологија на Македонци - етнички процеси, Теренска етнологија IV.

E-mail: davorin@pmf.ukim.mk или davorin777@gmail.com


Д-р Љупчо С.  Ристески, редовен професор

Полиња на истражување: Народна религија и митологија на балканските народи; Историја на етнологијата и антропологијата во регионот; Методологија на етнолошките и антрополошките истражувања; Антропологија на општествено-маргинализирани групи.

Предмети: Вовед во етнологија и антропологија; Вовед во методологија на етнолошки и антрополошки истражувања; Теренска етнологија II.

E-mail: risteski@ukim.edu.mk


Д-р Мирјана Мирчевска, редовен професор

Термини за консултации: вторник (9-11) и петок (9-11)

Полиња на истражување: Етнички симболи; Етнички идентитети и идентитети во лимитрофни подрачја; Материјална култура; Семејно живеење; Мали етнички заедници; Урбана етнологија.

Предмети: Етнологија на свет II, Етнологија на Европа; Теренска етнологија; Етнологија на Македонци - материјална култура; Урбана етнологија и антропологија; Македонците во светот; Семиологија и симболички системи.

E-mail: miramir@pmf.ukim.mk


Д-р Илина Јакимовска, вонреден професор

Полиња на истражување: Антропологија на фолклор; Родови прашања во антропологијата; Антропологија на тело.

Предмети: Историска антропологија; Антропологија на фолклорот; Современи религиски феномени во Македонија; Антропологија на пол и род; Визуелна антропологија.

E-mail: ilina@pmf.ukim.mk

сопствена веб - страница


Д-р Ана Ашталковска, доцент

Полиња на истражување: Социјална култура; Родови прашања во традиционалните заедници.

Предмети: Методологија на етнолошки и антрополошки истражувањат; Социјална култура на балкански народи и етнички заедници; Етнологија ја Албанците во Македонија.

E-mail: ana.ashtalkovska@pmf.ukim.mk


Д-р Инес Црвенковска - Ристеска, доцент

Полиња на истражување: Антропологија на сексуалноста и половоста/ родовоста; Локални економски системи; Антропологија на општествено-маргинализирани групи.
Предмети: Социокултурна антропологија, Економска Антропологија, Етнологија на Кина

E-mailines.crvenkovska@pmf.ukim.mk
inesc.r.2000@gmail.com
c_ines2000@yahoo.com


Виктор Трајаноски, демонстратор

Термини за консултации: понеделник (11-13) и среда (11-13)

Полиња на истражување:

Предмети: Етнологија на Америка, Етнологија на Африка, Современи религиски феномени во Македонија.

E-mail: trajanovskiv@yahoo.com


М-р Мартин Наковски, демонстратор

Полиња на истражување:

Предмети: Антропологија на културно наследство, Етнологија на Америка, Етнологија на Африка, Современи религиски феномени во Македонија.

E-mail: nakovskim@yahoo.com


НАДВОРЕШНИ СОРАБОТНИЦИ


 

Д-р Виктор де Мунк, редовен професор

(Одделение за антропологија при Државниот универзитетот Њујорк, САД)

Полиња на истражување: Методи во антрополошките истражувања; Когнитивна антропологија.

Предмети: Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања.

E-mail: victor@bestweb.net


ПРОФЕСОРИ ВО ПЕНЗИЈА


Д-р Анета Светиева, редовен професор

Полиња на истражување:

Предмети: Етнологија на Македонци; Етнологија на балкански народи и етнички заедници; Модерен милет-систем во традициските култури.

E-mail: svetieva@ukim.edu.mk


Д-р Крсте Богоески, редовен професор

Полиња на истражување: Музеолошка обработка на одделни тематски подрачја, особено на методолошкиот пристап. Посебно се ангажира во градењето на стандарди за музејска документација.

Предмети: Етнолошка музеологија; Заштита на етнолошко културно наследство; Историја на македонскиот народ; Историја на балканските народи; Општа историја.

E-mail: krste@pmf.ukim.mk

 


IN MEMORIAM


Д-р Љупчо Неделков, доцент (1964-2012)


Д-р Ѓорѓи Здравев, редовен професор (1941-2007)


Д-р Нијази Лиманоски, вонреден професор (1941-1997)


Д-р Бранислав Русиќ, редовен професор (1912-1971)

Дома