Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Македонија, Природно-математички факултет

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

 

Втор степен постдипломски академски студии по етнологија и антропологија

Стручен академски назив: магистeр по етнологија и антропологија

Насоки:

1.     Етнологија и антропологија на Македонците и другите етнички заедници во Македонија

2.     Етнологија и антропологија на Балкан

3.     Етнологија и антропологија на заедниците и културите во светот

Тутор / ментор

На почетокот на студиите за секој студент се определува наставник во улога на тутор/ментор, чијашто обврска е да го води стручното и научно профилирање на студентот. Со писмена согласност на туторот/менторот, студентот ги избира изборните предмети во текот на студирањето.

Времетраење на студиите: 1 година (два семестрa)

Вкупен број кредити: 60

Раководител на постдипломските студии: д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.

Модули:

Заради стручно и научно профилирање на студентите во одредени специјалности или потесни научноистражувачки полиња, предвидени се повеќе модули на студирање кои се тематски и проблемски определени. Модулите се еднакви за сите насоки на студирање.

Институтот за етнологија и антропологија има право и обврска да извршува обновување на модулите и содржините во обем не поголем од една третина од вкупниот број модули со цел да се одржува конкурентноста на содржините.

Модул 1: Етнологија и антропологија на митот и религијата
I семестар
Столб на модулот Број на часови Кредити
1. Етнологија на Македонија
2. Етнологија и антропологија на митот и религијата
3. Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
4.
5.
II семестар
6. Магистерска работа
ВКУПНО
Модул 2: Политичка и економска антропологија
I семестар
Столб на модулот Број на часови Кредити
1. Етнологија на Македонија
2. Политичка и економска антропологија
3. Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
4.
5.
II семестар
6. Магистерска работа
ВКУПНО
Модул 3: Етнологија и антропологија на материјалната култура
I семестар
Столб на модулот Број на часови Кредити
1. Етнологија на Македонија
2. Етнологија и антропологија на материјалната култура
3. Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
4.
5.
II семестар
6. Магистерска работа
ВКУПНО
Модул 4: Етнологија и антропологија на пол/род, семејство и сродство
I семестар
Столб на модулот Број на часови Кредити
1. Етнологија на Македонија
2. Етнологија и антропологија на пол/род, семејство и сродство
3. Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
4.
5.
II семестар
6. Магистерска работа
ВКУПНО
Модул 5: Етнологија и антропологија на идентитет, етничност и етнички процеси
I семестар
Столб на модулот Број на часови Кредити
1. Етнологија на Македонија
2. Етнологија и антропологија на идентитет, етничност и етнички процеси
3. Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
4.
5.
II семестар
6. Магистерска работа
ВКУПНО
 
Модул 6: Применета антропологија и антропологија на туризмот
I семестар
Столб на модулот Број на часови Кредити
1. Етнологија на Македонија
2. Применета антропологија и антропологија на туризмот
3. Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
4.
5.
II семестар
6. Магистерска работа
ВКУПНО
Модул 7: Етнологија и антропологија на културното наследство
I семестар
Столб на модулот Број на часови Кредити
1. Етнологија на Македонија
2. Етнологија и антропологија на културното наследство
3. Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
4.
5.
II семестар
6. Магистерска работа
ВКУПНО
Модул 8: Антропологија на фолклорот
I семестар
Столб на модулот Број на часови Кредити
1. Етнологија на Македонија
2. Антропологија на фолклорот
3. Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
4.
5.
II семестар
6. Магистерска работа
ВКУПНО
Листа на изборни предмети
Митологија и религија на старите Словени
Старобалкански митологии, религии и култови
Политичка антропологија на социјализмот и постсоцијализмот
Економска антропологија на социјализам и постсоцијализам
Етнологија и антропологија на материјалната култура во балкански контекст
Етнологија и антропологија на облека
Семејни заедници и сроднички односи во Македонија и на Балканот
Антропологија на сексуалностa
Етнички идентитет/и во балкански контекст
Теории на идентитет
Антропологија на алтернативен туризам
Антропологија на граѓански културен активизам
Современ фолклор
Фолклор на групи и етнички заедници
Управување со идентитетот на културното наследство
Маркетинг на културното наследство
Етнички и религиски заедници во Македонија

 

 

Постдипломски студии: Етнологија на Македонци (стара програма)


Програмата на постдипломските студии, Етнологија на Македонците, се реализира преку предавања. Студиите траат две години, односно четири семестри. Со магистрирањето, кандидатите е стекнуваат со стручен назив магистер на етнолошки науки.

Магистерот на етнолошки науки е стручно лице подготвено за работа во научно-истражувачка и применета дејност поврзана со општите интереси на човекот, општеството и културата. Од тие причини магистерот на етнолошки науки може да работи во владини и невладини институции, чиешто поле на дејствување е поврзано со општествените и со културните проблеми од доменот на традиционалниот и современиот живот.

Прв семестар
Предмети Фонд Семестрален фонд Број на часови Кредити
EA 001
1. Регионална етнологија на Македонци
24
EA 002
2. Теории за етносот
24
EA 003
3. Етногенеза на Македонците
24
EA 004
4. Материјална култура на Македонците
24
Втор семестар
Предмети Фонд Семестрален фонд Број на часови Кредити
EA 005
1. Применета музеологија
24
EA 006
2. Социјална култура на Македонците
24
Трет семестар
Предмети Фонд Семестрален фонд Број на часови Кредити
EA 007
1. Духовна култура на Македонците
24
EA 008
2. Методологија на етнолошки истражувања
24
Четврти семестар
Предмети Фонд Семестрален фонд Број на часови Кредити
EA 009
1. Магистерска работа
24

 

Дома