Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Македонија, Природно-математички факултет

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

 

ТЕКОВНИ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СТУДЕНТИТЕ

21.10.2016
23.03.2016

Со одлука на Стручниот совет на Институтот за етнологија и антропологија, практичната настава за студентите ќе се одвива во периодот од 1-ви јуни до 15-ти септември, како и од 10-ти јануари до 10 февруари.

03.03.2016

 

 

ТЕКОВНИ ИЗВЕСТУВАЊА

 

» Конкурс за запишување студенти на трет циклус докторски студии во академската 2015/16

» Студентски прашања на ПМФ

» Најава на iKnow системот

» Распоред за часовите во летниот семестар во академската 2016/2017 година

» Упатство за изведување практична настава и мрежа на организации

» Распоред: колоквиумска седмица

» Правилник за студирање по кредит - трансфер систем на ИЕА

» Лист за евиденција на запишани предмети на студентите на ИЕА по ЕКТС (за запишани по 2011 година)

» Лист за евиденција на запишани предмети на студентите на ИЕА по ЕКТС (за запишани меѓу 2008 и 2011 година)

» Студиска програма по етнологија и антропологија - прв циклус за периодот од 2012 г. (во целост) - најнова

» Студиска програма по етнологија и антропологија - прв циклус за периодот од 2008 до 2011 (во целост)

» Студиска програма по етнологија и антропологија - втор циклус за перидот од 2012 г. (во целост) - најнова

» Студиска програма по етнологија и антропологија - втор циклус за периодот од 2009 до 2011 (во целост)

» Архива на веб-порталот на ИЕА

 

Изработка на дипломска работа

» Одлука за регулирање изработка и јавна одбрана на дипломска работа

» Решение за одобрување на тема и определување на ментор за дипломски труд

» Решение за формирање комисија за одбрана на дипломски труд

» Извештај за одбрана на дипломскиот труд

» Критериуми за изработка на дипломска работа


 

 


 

 


 

 

 

 

Почеток