Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Македонија, Природно-математички факултет

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

 

Институтски изданија

Адаптација на приказната: Љупчо С. Ристески

Наслов: ЛИСИЦАТА, ежот и кртот : народна приказна запишана од Марко Цепенков

Издавач: Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје

Година на издавање: 2017

ISBN 978-608-4762-10-2

 

 


 

Автор: Галаба Паликрушева

Наслов: Исламизацијата на Торбешите и формирањето на торбешката субгрупа

Издавач: Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје

Година на издавање: 2016

ISBN 978-608-4762-08-9

Достапност: Содржина и предговор на книгата во pdf. формат.

 


Уредници: Љупчо С. Ристески , Пол Колсто

Наслов: Стратегии за симболичка изградба на нацијата во Југоисточна Европа

Издавач: Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје

Година на издавање: 2016

ISBN 978-608-4762-05-8

Достапност: Содржина и предговор на книгата во pdf. формат.

 


Автор: Елизабета Павковиќ

Наслов: „Семеен албум: Наративи, сеќавања и идентитет кај Мијаците во Република Македонија“

Издавач: Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје

Година на издавање: 2014

ISBN 978-608-4762-00-3

Достапност: Содржина и заклучок на книгата во pdf. формат.

 


AnetaУредници: Љупчо С. Ристески, Ана Ашталковска Гајтаноска

Наслов: „За етнологијата...Безброј прагови сме преминале...За Анета Светиева“

Издавач: Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје

Година на издавање: 2014

ISBN 978-9989-668-95-1

Достапност: Содржина и заклучок на книгата во pdf. формат.

 


 

LjupcoАвтор: Љупчо Неделков

Наслов: Обреди на премин од животниот циклус на Македонците од Тиквеш“

Издавач: Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје

Година на издавање: 2014

ISBN 978-9989-668-94-4

Достапност: Содржина и заклучок на книгата во pdf. формат.

 


Автор: Даворин Трпески
Наслов: Кој го поседува минатото? Културната политика и заштитата на културното наследство во постсоцијалистичка Македонија“

Издавач: Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје

Година на издавање: 2013

ISBN 978-9989-668-92-0

Достапност: Содржина и предговор на книгата во pdf. формат.


Автор: Инес Црвенковска - Ристеска

Наслов: Антропологија на машката истополова сексуалност во секојдневието - однесување и идентитет“

Издавач: Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје

Година на издавање: 2013

ISBN 978-9989-668-93-7

Достапност: Содржина и предговор на книгата во pdf. формат.


Автор: Мирјана П. Мирчевска

Наслов: „Вербални и невербални етнички симболи на Горна Река

Издавач: Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје

Година на издавање: 2007

ISBN 978-9989-668-66-1

Достапност: Содржина и предговор на книгата во pdf. формат.


Автор: Даворин Трпески

Наслов: Виртуелни модели на живеалишта од македонското народно градителство

Издавач: Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје

Година на издавање: 2006

ISBN 9989-668-56-6

Достапност: Цела книга во pdf. формат


 

 

Дома