Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Македонија, Природно-математички факултет

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

 

 

библиотека

ENGLISH

Кон матичниот Универзитет

Кон матичниот Факултет

Адреса:

„Архимедова 3“, П.Ф. 162
МК-1000 Скопје
Република Македонија
Тел: +389 2 321 66 30
Тел+389 2 324 97 64

E-mail на Институтот

Институтот за етнологија и антропологија е основан во 1946 година како Одделение за етнологија при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, кое во 1953 година по одлука на Владата на Македонија престанува да постои. Во 1984 година државните тела од доменот на науката и образованието го обновуваат Одделението како Завод за етнологија. Во 2005 година Заводот за етнологија прераснува во Институт за етнологија и антропологија. Сегашниот наставен план и програма на студиите на Институтот се направени според наставните планови и програми на европскиот кредит-трансфер систем за етнологија и антропологија.

 


ЛИНКОВИ:

Меѓународен сојуз за антрополошки и етнолошки науки

Меѓународно здружение на антрополозите од Југоисточна Европа

Меѓународно здружение за етнологија и фолклористика

Здружение на антрополозите на Европа

Европско здружение на социјалните антрополози

Американско антрополошко друштво

Anthro TECH, Обединување на антропологијата и информатичката технологија

Одделение за етнологија и културна антропологија, Љубљана, Словенија

Макс Планк Институт за социјална антропологија, Хале, Германија

Дома