Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Македонија, Природно-математички факултет

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

 

Прв степен додипломски академски студии

 

Програмата на додипломските студии на ИЕА се реализира преку предавања, вежби, семинари и теренска настава. Теренската настава е предвидена во сите студиски години и таа може да биде еднодневна или повеќедневна, со цел студентите да се здобијат со основните знаења за истражувачката работа на терен.

Повеќе за ова во ПЛАН НА СТУДИИТЕ според член 248 од Статутот на УКИМ.

Со дипломирањето, кандидатите се стекнуваат со стручниот назив дипломиран етнолог и антрополог со можна додавка за специфична стручна и продлабочена профилираност во некои сегменти од етнологијата и социокултурната антропологија.

Прв семестар
Предмети Фонд Кредити
EA 001
1. Вовед во етнологија и антропологија
2+2 6
EA 002
2. Етнологија на свет I
2+2 6
EA 003
3. Историска антропологија
2+2 6
4. Изборен предмет (од листа на единицата)
2+2 4
5. Изборен предмет (од листа на единицата)
2+2 4
6. Изборен предмет (од листа на УКИМ)
2+2 4
Збир 12+12 30
24
Втор семестар
Предмети Фонд Кредити
EA 004
1. Етнологија на свет II
2+2 6
EA 005
2. Вовед во методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
2+2 6
EA 006
3. Антропологија на фолклор
2+2 6
EA 007
4. Теренска етнологија I
2+2 4
5. Изборен предмет (од листа на единицата)
2+2 4
6. Изборен предмет (од листа на УКИМ)
2+2 4
Збир 12+12 30
24
Трет семестар
Предмети Фонд Кредити
EA 008
1. Социокултурна антропологија
2+2 6
EA 009
2. Етнолошки и антрополошки теории
2+2 6
EA 010
3. Антропологија на миграции
2+2 6
4. Изборен предмет (од листа на единицата)
2+2 4
5. Изборен предмет (од листа на единицата)
2+2 4
6. Изборен предмет (од листа на УКИМ)
2+2 4
Збир 12+12 30
24
Четврти семестар
Предмети Фонд Кредити
EA 011
1. Визуелна антропологија
2+2 6
EA 012
2. Етнологија и антропологија на Балканот
2+2 6
EA 013
3. Етнолошка музеологија
2+2 6
EA 014
4. Теренска етнологија II
2+2 4
5. Изборен предмет (од листа на единицата)
2+2 4
6. Изборен предмет (од листа на УКИМ)
2+2 4
Збир 12+12 30
24
Петти семестар
Предмети Фонд Кредити
EA 015
1. Антропологија на пол и род
2+2 6
EA 016
2. Етнологија на Македонци - етнички процеси
2+2 6
EA 017
3. Етнологија на Македонци - материјална култура
2+2 6
4. Изборен предмет (од листа на единицата)
2+2 4
5. Изборен предмет (од листа на единицата)
2+2 4
6. Изборен предмет (од листа на УКИМ)
2+2 4
Збир 12+12 30
24
Шести семестар
Предмети Фонд Кредити
EA 018
1. Етнологија на Македонци - социјална култура
2+2 6
EA 019
2. Економска антропологија
2+2 6
EA 020
3. Антропологија на етничност
2+2 6
EA 021
4. Теренска етнологија 3
2+2 4
5. Изборен предмет (од листа на единицата)
2+2 4
6. Изборен предмет / Волонтирање во институција во траење од еден месец
2+2 4
Збир 12+12 30
24
Седми семестар
Предмети Фонд Кредити
EA 022
1. Антропологија на религијата
2+2 6
EA 023
2. Урбана етнологија и антропологија
2+2 6
EA 024
3. Политичка антропологија
2+2 6
4. Изборен предмет (од листа на единицата)
2+2 4
5. Изборен предмет (од листа на единицата)
2+2 4
6. Изборен предмет / семинар (од листа на единицата)
2+2 4
Збир 12+12 30
30
Осми семестар
Предмети Фонд Кредити
EA 025
1. Етнологија на Македонци - духовна култура
2+2 6
EA 026
2. Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
2+2 6
EA 027
3. Теренска етнологија 4
2+2 4
4. Изборен предмет / семинар (од листа на единицата)
2+2 4
5. Дипломска работа
0+10 10
Збир 26 30
Целосен збир при завршувањето на студиите 240
ЛИСТА НА СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ НА УКИМ (Листа на изборни предмети од општообразовен карактер од доментот на етнологијата и антропологијата)
Предмети Семестар Фонд Кредити
EA 029
1. Народна религија и митологија на Македонците
Зимски 2+2 4
EA 012
2. Етнологија и антропологија на Балкан
Зимски 2+2 4
EA 022
3. Антропологија на религијата
Зимски 2+2 4
EA 028
4. Етнологија и антропологија на Македонија
Летен 2+2 4
EA 006
5. Антропологија на фолклор
летен 2+2 4
Листа на изборни предмети на Институтот за етнологија и антропологија
Предмети Семестар Фонд Кредити
EA 030
1. Историја на етнологијата во Македонија
Зимски 2+2 4
ЕА 031
2. Физичка антропологија за етнолози
Зимски 2+2 4
ЕА 032
3. Етнологија на Азија
Зимски 2+2 4
ЕА 033
4. Етнологија на Африка
Зимски 2+2 4
ЕА 034
5. Етнологија на Кина
Зимски 2+2 4
ЕА 035
6. Духовна култура на балкански народи и етнички заедници
Зимски 2+2 4
ЕА 036
7. Антропологија на популарна култура
Зимски 2+2 4
ЕА 037
8. Културен идентитет на Македонците со исламска религија
Зимски 2+2 4
ЕА 038
9. Историја на македонскиот јазик со дијалектологија
Зимски 2+2 4
ЕА 039
10. Семиологија и симболички системи
Зимски 2+2 4
ЕА 040
11. Антропологија на културно наследство
Зимски 2+2 4
ЕА 041
12. Етнологија на Европа
Летен 2+2 4
ЕА 042
13. Етнологија на Америка
Летен 2+2 4
ЕА 043
14. Етнологија на Австралија и Океанија
Летен 2+2 4
ЕА 044
15. Социјална култура на балкан. народи и етнички заед.
Летен 2+2 4
ЕА 045
16. Материјална култура на балкан. народи и етнички заед.
Летен 2+2 4
ЕА 046
17. Применета антропологија
Летен 2+2 4
ЕА 047
18. Етнологија на Албанците во Македонија
Летен 2+2 4
ЕА 048
19. Етнологија на Власите во Македонија
Летен 2+2 4
ЕА 049
20. Антропологија на социјализам и постсоцијализам
Летен 2+2 4
ЕА 050
21. Антропологија на туризмот
Летен 2+2 4
ЕА 051
22. Етнокултурен идентитет на македонската дијаспора
Летен 2+2 4
Листа на семинари
Семинари Семестар Фонд Кредити
EA 052
1. Семинар од Социјална култура на балкански народи и етнички заедници
Летен 2 4
EA 053
2. Семинар од Материјална култура на балкански народи и етнички заедници
Летен 2 4
EA 054
3. Семинар од Духовна култура на балкански народи и етнички заедници
Зимски 2 4
EA 055
4. Семинар од Материјална култура на Македонци
Зимски 2 4
EA 056
5. Семинар од Социјална култура на Македонци
Летен 2 4
ЕА 057
6. Семинар од Духовна култура на Македонци
Летен 2 4
ЕА 058
7. Семинар од Политичка антропологија
Зимски 2 4
ЕА 059
8. Семинар од Антропологија на популарна култура
Зимски 2 4
ЕА 060
9. Семинар од Антропологија на религијата
Зимски 2 4
ЕА 061
10. Семинар од Антропологија на фолклорот
Летен 2 4
ЕА 062
11. Семинар од Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
Летен 2 4
ЕА 063
12. Семинар од Семиологија и симболички системи
Зимски 2 4
ЕА 064
13. Семинар од Антропологија на пол и род
Зимски 2 4
Дома