Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Македонија, Природно-математички факултет

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

 

Списание ЕтноАнтропоЗум

ЕтноАнтропоЗум е списание на Институтот за етнологија и антрополо­гија на Природно-математичкиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Мето­диј“ во Скопје. Во списанието се објавуваат трудови од областа на етнологијата, социокултурната антропологија, лингвистичката антропологија, теориската антропологија и другите сродни научни дисциплини. Текстовите во списанието ЕтноАн­тропоЗум се рецензирани од најмалку двајца рецензенти од Р Македонија или од странство.
По повеќегодишното работење на Институтот за етнологија и антропологија како единствена образовна и научноистражувачка институција од областа на етнологијата и антропологијата во Република Македонија, во 2000 година започна да се објавува првиот зборник на трудови. Имено, со помош на финансиската поддршка на Фондацијата Институт отворено општество – Македонија списанието започна да излегува во електронска варијанта, достапна на адресата на веб-локацијата на Институтот за етнологија и антропологија: http://www.iea.pmf.ukim.edu.mk
Текстовите во списанието се објавуваат на македонски и на англиски јазик. Предност за објавување во ЕтноАнтропоЗум имаат домашни и странски автори со оригинални научни трудови во кои се обработуваат етнолошки и антрополошки проблеми што се од теренот на Македонија (посебно или компаративно). Следна категорија текстови со предност за објавување се оригиналните научни трудови што се однесуваат за поширокиот простор на Југоисточна Европа.

 


 

Упатство за авторите

 


 

Ова списание е од отворен пристап, што значи дека сите текстови се целосно слободни и не се наплаќа за нивното користење. Корисниците можат да читаат, да симнуваат, да копираат, да дистрибуираат, да печатат, да пребаруваат или да поврзуваат цели текстови од ова списание без претходно одобрение на издавачот или на авторот. Ова е во координација со BOAI (Budapest Open Access Initiative) за отворен пристап.

 

10ЕтноАнтропоЗум бр. 14

Impressum

Содржина

ISSN 1857-968X (online)

ISSN: 1409-939X (печатено)

UDC: 39 : 316.7

Година на издавање: 2015

Достапност: Целосни статии во pdf. формат.


10ЕтноАнтропоЗум бр. 13

Impressum

Содржина

ISSN 1857-968X (online)

ISSN: 1409-939X (печатено)

UDC: 39 : 316.7

Година на издавање: 2015

Достапност: Целосни статии во pdf. формат.

 


10ЕтноАнтропоЗум бр. 12

Impressum

Содржина

ISSN 1857-968X (online)

ISSN: 1409-939X (печатено)

UDC: 39 : 316.7

Година на издавање: 2015

Достапност: Целосни статии во pdf. формат.

 


10ЕтноАнтропоЗум бр. 11

Impressum

ISSN 1857-968X (online)

ISSN: 1409-939X (печатено)

UDC: 39 : 316.7

Година на издавање: 2014

Достапност: Целосни статии во pdf. формат.

 


10ЕтноАнтропоЗум бр. 10

Impressum

ISSN 1857-968X (online)

ISSN: 1409-939X (печатено)

UDC: 39 : 316.7

Година на издавање: 2014

Достапност: Целосни статии во pdf. формат.

 


ЕтноАнтропоЗум бр. 9

Impressum

ISSN 1857-968X (online)

ISSN: 1409-939X (печатено)

UDC: 39 : 316.7

Година на издавање: 2011

Достапност: Целосни статии во pdf. формат.

 


ЕтноАнтропоЗум бр. 8

Impressum

ISSN 1857-968X (online)

ISSN: 1409-939X (печатено)

UDC: 39 : 316.7

Година на издавање: 2010

Достапност: Целосни статии во pdf. формат.


ЕтноАнтропоЗум бр. 7

Impressum

ISSN 1857-968X (online)

ISSN: 1409-939X (печатено)

UDC: 39 : 316.7

Година на издавање: 2009

Достапност: Целосни статии во pdf. формат.


ЕтноАнтропоЗум бр. 6

Impressum

ISSN 1857-968X (online)

ISSN: 1409-939X (печатено)

UDC: 39 : 316.7

Година на издавање: 2009

Достапност: Целосни статии во pdf. формат.


ЕтноАнтропоЗум бр. 5

Impressum

ISSN 1857-968X (online)

ISSN: 1409-939X (печатено)

UDC: 39 : 316.7

Година на издавање: 2005

Достапност: Целосни статии во pdf. формат.


ЕтноАнтропоЗум бр. 4

Impressum

ISSN 1857-968X (online)

ISSN: 1409-939X (печатено)

UDC: 39 : 316.7

Година на издавање: 2004

Достапност: Целосни статии во pdf. формат.


ЕтноАнтропоЗум бр. 3

Impressum

ISSN 1857-968X (online)

ISSN: 1409-939X (печатено)

UDC: 39 : 316.7

Година на издавање: 2003

Достапност: Целосни статии во pdf. формат.


ЕтноАнтропоЗум бр. 2

Impressum

ISSN 1857-968X (online)

ISSN: 1409-939X (печатено)

UDC: 39 : 316.7

Година на издавање: 2002

Достапност: Целосни статии во pdf. формат.


ЕтноАнтропоЗум бр. 1

Impressum

ISSN 1857-968X (online)

ISSN: 1409-939X (печатено)

UDC: 39 : 316.7

Година на издавање: 2000

Достапност: Целосни статии во pdf. формат.


 

Дома